Ειδοποίηση Απορρήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Αθλητική Ένωσης Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας (στο εξής το «Σωματείο») σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και η προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας αυτών είναι εξαιρετικά σημαντική για εμάς.  Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου δίδεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/16 και σας παρέχονται οι πιο κάτω πληροφορίες:

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
  2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
  3. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;
  4. Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
  5. Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;
  6. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
  7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;
  8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  9. Ενημέρωση για τα cookies

Υπεύθυνος Επεξεργασίας 

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα είναι η Αθλητική Ένωσης Κίτιον (ΑΕΚ) Λάρνακας, δεόντως εγγεγραμμένο Σωματείο στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό 1467. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μπορεί να απευθυνθείτε εγγράφως στην ΑΕΚ Λάρνακας διεύθυνση Κιλκίς 7, 6015 Λάρνακα ή μέσω τηλεομοιότυπου στο 24652464 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aek.com.cy.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει διοριστεί η εταιρεία Hellenic Technical Enterprises Ltd. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την δήλωση απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εν λόγω εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hte.com.cy.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας στo ηλεκτρονικό κατάστημα αγοράς εισιτηρίων της ΑΕΚ όπως το ονοματεπώνυμο σας, την αριθμό ταυτότητα σας, την ημερομηνία γέννησης σας, φύλο και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Νομική βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των ως άνω αναφερόμενων στοιχείων είναι απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους:

1. Την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά, μεταξύ άλλων, την αγορά εισιτηρίων για σκοπούς παρακολούθησης ποδοσφαιρικών αγώνων

2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος του 2008 (N. 48(I)/2008) (http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2008_1_48.html) και όλων των τροποποιήσεων αυτού και δη για σκοπούς εφαρμογής των προνοιών που αφορούν την ταυτοποίησης, την ηλεκτρονική πώληση εισιτηρίων και την ταξιθέτηση φιλάθλων.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί. Επομένως, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών μας εκτός εάν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένων έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εντός του Σωματείου μας και οποιαδήποτε άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εντός οργανισμών οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Επιπλέον, αν απαιτείται, μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με κυβερνητικούς/ρυθμιστικούς/φορείς επιβολής του νόμου ή με άλλα τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι η υποχρέωση αυτή βασίζεται σε εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση: έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

Διόρθωση: μπορείτε να ζητήσετε να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

Διαγραφή: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς υπό περιστάσεις

Περιορισμός της επεξεργασίας: έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε όπως τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης: αυτό σας επιτρέπει να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Φορητότητα δεδομένων: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, επικοινωνήστε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) του Σωματείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hte.com.cy. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα το συντομότερο δυνατόν και όχι περισσότερο από 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση που δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά, εξηγώντας τους λόγους για οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση η οποία δεν θα υπερβαίνει την επιπλέον περίοδο των 60 ημερών.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτρόπου στη διεύθυνση www.dataprotection.gov.cy.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το Σωματείο μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Ανήλικοι κάτω των 14 ετών

Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 14 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από γονέα ή κηδεμόνα του ανηλίκου προς όφελος του τελευταίου. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ατόμου κάτω των 14 ετών και γνωρίζετε ότι ένας ανήλικος μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@hte.com.cy για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου.

Ενημέρωση για τα Cookies

Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη (συνήθως στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού όπως Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Edge, etc), ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα Cookies

Τα "cookies" χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών ηλεκτρονικής δραστηριότητας, για να αποθηκεύσουν τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας καθώς και για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης στο ιστότοπο. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της επισκεψιμότητας στον ιστότοπό μας.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

Χρήση των Cookies

Αποθηκεύουμε στη συσκευή σας τα απολύτως αναγκαία cookies για τη λειτουργία του ιστοτόπου.  Με την περεταίρω χρήση του site αποδέχεστε την χρήση cookies.

Απενεργοποιώντας τα Cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσης σας, συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες. Επιπλέον ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου.

Πως μπορείτε να διαγράψετε τα cookies

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies και να απενεργοποιήσετε τη χρήση τους. Επιλέξτε τον browser που χρησιμοποιείτε και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el

Safari - https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Firefox - https://support.mozilla.org/el/kb/pws-energopoiw-th-leitoyrgia-do-not-track

Edge - https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Εάν χρησιμοποιείτε κάποιον άλλον browser, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες του παρόχου του.

Τελευταία ενημέρωση:20/06/2018