Έκτακτη και Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα (04/03) στο ΑΕΚ ARENA στην Λάρνακα η Έκτακτη και η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία").

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έγινε αύξηση του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 15.300.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 8.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 7.300.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, σε 21.000.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 10.000.000 μετοχές τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη.

Παράλληλα δόθηκε παροχή εξουσιοδότησης στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση και των Οικονομικών Καταστάσεων για το οικονομικό έτος που έληξε την 31/12/2021. Στην συνέχεια έγινε εκλογή Διοικητικών Συμβούλων, οι οποίοι δεν θα αμείβονται και έγινε διορισμός ελεγκτών της Εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους.